I Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki zamawiania próbek, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą:

1. CoderSoft Spółka komandytowa, ul. Sosnowa 15, 06-445 Strzegowo, KRS: 0000792141, NIP: 5691896791, Regon: 383707300, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wpłacony: 1 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 (23) 683 16 98, e-mail: info@codersoft.pl. Adres biura głównego: CoderSoft Spółka komandytowa, ul. Strzelecka 29a/39, 61-846 Poznań, Polska, telefon kontaktowy: +48 (61) 415 27 79, e-mail: info@codersoft.pl.

lub

2. DATA Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sosnowa 15, 06-445 Strzegowo, KRS: 0000792141, NIP: 5691896791, Regon: 383707300, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wpłacony: 1 000 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 (23) 683 16 98, e-mail: sekretariat@datasoftware.pl. Adres biura głównego: DATA Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzelecka 29a/39, 61-846 Poznań, Polska, telefon kontaktowy: +48 (61) 415 27 79, e-mail: bok@datasoftware.pl.

zwaną dalej ventistudio.pl, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem.

1.2. Właścicielem marki ventistudio.pl oraz sklepu Internetowego www.ventistudio.pl są firmy:

1. CoderSoft Spółka komandytowa, ul. Sosnowa 15, 06-445 Strzegowo, KRS: 0000792141, NIP: 5691896791, Regon: 383707300, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wpłacony: 1 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 (23) 683 16 98, e-mail: info@codersoft.pl. Adres biura głównego: CoderSoft Spółka komandytowa, ul. Strzelecka 29a/39, 61-846 Poznań, Polska, telefon kontaktowy: +48 (61) 415 27 79, e-mail: info@codersoft.pl.

2. DATA Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sosnowa 15, 06-445 Strzegowo, KRS: 0000792141, NIP: 5691896791, Regon: 383707300, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wpłacony: 1 000 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 (23) 683 16 98, e-mail: sekretariat@datasoftware.pl. Adres biura głównego: DATA Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzelecka 29a/39, 61-846 Poznań, Polska, telefon kontaktowy: +48 (61) 415 27 79, e-mail: bok@datasoftware.pl.

1.3. Definicje:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy ventistudio.pl dostępny pod adresem www.ventistudio.pl
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) ventistudio.pl – sprzedawca:

1. CoderSoft Spółka komandytowa, ul. Sosnowa 15, 06-445 Strzegowo, KRS: 0000792141, NIP: 5691896791, Regon: 383707300, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wpłacony: 1 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 (23) 683 16 98, e-mail: info@codersoft.pl. Adres biura głównego: CoderSoft Spółka komandytowa, ul. Strzelecka 29a/39, 61-846 Poznań, Polska, telefon kontaktowy: +48 (61) 415 27 79, e-mail: info@codersoft.pl.

2. DATA Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sosnowa 15, 06-445 Strzegowo, KRS: 0000792141, NIP: 5691896791, Regon: 383707300, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wpłacony: 1 000 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 (23) 683 16 98, e-mail: sekretariat@datasoftware.pl. Adres biura głównego: DATA Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzelecka 29a/39, 61-846 Poznań, Polska, telefon kontaktowy: +48 (61) 415 27 79, e-mail: bok@datasoftware.pl.

d) Klient – wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez ventistudio.pl,
f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym ventistudio.pl, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z ventistudio.pl,
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a ventistudio.pl,
o) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez ventistudio.pl, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

1.4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez ventistudio.pl polegają na:
a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
b) kontakt z ventistudio.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,
c) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu,
d) prowadzeniu Newslettera.

1.5. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.ventistudio.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.6 Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

1.7. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.ventistudio.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

II Zasady przesyłanych wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu ventistudio.pl są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie ventistudio.pl, datasoftware.pl oraz codersoft.pl

2.2. ventistudio.pl dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług ventistudio.pl.

2.3. ventistudio.pl zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

III Zamawianie próbek

3.1. Każdy Klient otrzymuje możliwość zamówienia próbek odzieży i innych towarów dostępnych w Katalogu ventistudio.pl

3.2. Próbki zostają wysłane lub przekazane do Klienta wyłącznie po wcześniejszym otrzymaniu zapłaty. ventistudio.pl nie wysyła darmowych próbek odzieży.

3.3. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zamawianych próbek. ventistudio.pl dokona zwrotu w wysokości 80% wartości zamawianych próbek. Zwrot nastąpi w postaci przelewu bankowego na konto Klienta, po uprzednim wystawieniu faktury korekty.

3.4. Próbkami określamy pojedynczy zakup nieprzekraczający 50 zł netto, a przy korekcie faktury nie są uwzględniane koszta wysyłki, które pokrywa nabywca.

IV Warunki składania zamówień

4.1. Klientami ventistudio.pl mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych.

4.2. Do realizacji zamówienia pracownik ventistudio.pl przystąpi tylko wówczas gdy:

a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (numer artykułu lub symbol producenta, kolor, rozmiar, a także ilość) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania wysyłki towaru.

b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie, a wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym firmy.

Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest nie możliwe.

4.3. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 4.2.

a) Termin realizacji jest liczony w pełnych dniach roboczych, tj. przy zaksięgowaniu się płatności i akceptacji wizualizacji np. we wtorek po godzinie 12:00, termin realizacji liczony jest od środy.

4.4. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

4.5. ventistudio.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 3 dni robocze.

4.6. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 4.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumowane jako zawarcie umowy.

4.7. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia.

4.8. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu wyznaczonego czasu będą odsyłane na koszt klienta, na adres z faktury VAT.

V Zasady składania reklamacji

5.1. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia lub widocznych uszkodzeń odzieży do 7 dni roboczych od odebrania towaru. W celu złożenia reklamacji należy skorzystać z kwestionariusza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: https://www.ventistudio.pl/kontakt/.

5.2 Towary oferowane w ventistudio.pl nie posiadają kart gwarancyjnych producenta oraz instrukcji obsługi, a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT).

5.3. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie wysłana nie później niż na 7 dzień roboczy, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

5.4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Obsługi Klienta.

5.5. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzenia towaru. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

5.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Obsługi Klienta w pierwszej kolejności będzie wykonana ponownie część zamówienia, którego tyczy się reklamacja. Tylko w przypadku, gdy ponowne wykonanie części reklamowanego zamówienia nie będzie możliwe, Klient otrzyma zwrot 100% wartości reklamowanego zamówienia w postaci przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta.

5.7. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na odzieży w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany druk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.

5.8 Zwrot Towaru w sytuacji określonej 5.5 odbywa się na koszt ventistudio.pl W przypadku uszkodzeń mechanicznych (przedarć, wgnieceń, itp.) powstałych po dniu wydania towaru ventistudio.pl nie ponosi odpowiedzialności.

VI Zwrot towaru oraz rezygnacja z zamówienia

6.1. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie wyłącznie na towar bez jego znakowania istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania pod warunkiem, że wartość zamówienia nie przekracza 50 zł netto. Wówczas Klient otrzyma zwrot w wysokości 80% wartości zamawianego towaru. Koszt w wysokości 20% pobierany przez ventistudio.pl związany jest z ponownym wprowadzeniem towaru do Magazynu. Jeśli Klient ma odroczony termin płatności, a nie odbierze zamawianego towaru bez znakowania, zostanie również obciążony kosztem 20% wartości zamawianego towaru.

6.2. W przypadku gdy zamówienie wiąże się również ze znakowaniem, wówczas Klientowi nie przysługuje żadne prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Za moment złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy przyjmuje się przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub przekazanie osobiste pełnego zamówienia zgodnego z paragrafem 4.2.

VII Płatności

7.1.Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto. Ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, a także kosztów znakowania Produktów, które są ustalane indywidualnie.

7.2. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

7.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności są:
a) PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
b) Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

VIII Ochrona danych osobowych

8.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ventistudio.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

8.2. Dane osobowe są przetwarzane przez ventistudio.pl wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.4 niniejszego Regulaminu. 8.3.Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy ventistudio.pl.

8.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.ventistudio.pl

IX Ochrona praw autorskich

9.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.ventistudio.pl są własnością ventistudio.pl lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

9.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.ventistudio.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody ventistudio.pl lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

9.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.ventistudio.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

9.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody ventistudio.pl lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

X Postanowienia końcowe

10.1 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: www.ventistudio.pl/regulamin.html. Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

10.2 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: www.ventistudio.pl/regulamin.html , gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez ventistudio.pl, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

10. 3 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Mławie.

10.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

10.5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku.